Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel

     
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, gồm cả bản word và Excel. Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn hàng bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)20
6. Doanh thu hoạt động tài chính21
7. Chi phí tài chính22
- Trong đó: Chi phí lãi vay23
8. Chi phí quản lý kinh doanh24
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20 + 21 - 22 - 24)30
10. Thu nhập khác31
11. Chi phí khác32
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)40
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50
14. Chi phí thuế TNDN51
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50 - 51)60


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Xem thêm: Cách Download Hình Trên Pinterest Về Máy Tính, Cách Tải Ảnh Và Video Từ Pinterest Về Thư Viện

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200:

Mẫu số B02 - DNN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm………
CHỈ TIÊUsốThuyết minhNămnayNămtrước
12345
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn hàng bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)20
6. Doanh thu hoạt động tài chính21
7. Chi phí tài chính22
- Trong đó: Chi phí lãi vay23
8. Chi phí bán hàng25
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp26
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}30
11. Thu nhập khác31
12. Chi phí khác32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại5152
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)70
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)71
(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày ... tháng ... năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)
- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
-------------------------------------------------------

TảiMẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh về tại đây:1. Bản word:

Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

2. Bản Excel:

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel

----------------------------------------------------------------------------------