Biên bản bàn giao và nghiệm thu

     

autotruyenky.vn xin ra mắt mẫu Biên bạn dạng chu chỉnh cùng bàn giao sản phẩm, các dịch vụ của bạn sau khi xong xuôi thủ tục lắp ráp, giao hàng rất đầy đủ theo hòa hợp đồng hoặc giao dịch trước kia.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao và nghiệm thu

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

- Sản phẩm/Dịch vụ:..........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….............


- Thuộc thích hợp đồng/Đơn mặt hàng số: .....................................................................................................

- Địa điểm kiểm định, bàn giao: ..................................................................................................

- Thời gian : Ngày .... tháng ..... năm 200..

Xem thêm: Tải Mẫu Phiếu Thu Thập Thông Tin Dân Cư, Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ................................................ Chức vụ: ...........................................2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà) : .....................................……. Chức vụ : ...............................................…………...

Ông (bà) : ………………...........……….. Chức vụ : ………………...............……………………


Ông (bà) : .........................................…. Chức vụ : ................................................…………...3. Đại diện mặt cung ứng: ............................................................................................................……

Ông (bà) : ......................................……. Chức vụ : .................................................…………..4. Đại diện mặt thực hiện / kho:.............................................................................................................

Ông (bà) : ......................................……. Chức vụ : ..............................................................…………..

5. Kết trái kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

Kết trái kiểm tra


kết luận của Ban kiểm nghiệm :.......................................................................................

TRƯỞNG BAN CÁC THÀNH VIÊN BÊN CUNG ỨNG BÊN SỬ DỤNG/KHO (Ký cùng ghi rõ bọn họ tên) (Ký với ghi rõ bọn họ tên) (Ký và ghi rõ bọn họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

autotruyenky.vn tư liệu để xem văn bản chi tiết.


Chia sẻ bởi:
*
Nguyễn Thị Cúc
autotruyenky.vn
Mời các bạn tấn công giá!
Lượt tải: 15.695 Lượt xem: 24.277 Dung lượng: 82,6 KB
Liên kết sở hữu về

Link autotruyenky.vn thiết yếu thức:

Biên bản nghiệm thu và chuyển nhượng bàn giao thành phầm, hình thức dịch vụ autotruyenky.vn Xem

Các phiên bạn dạng khác với liên quan:


Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA